افغان ها در میان فقر و گرسنگی مجبور به فروش اعضای بدن خود شده اند!

افغان ها در میان فقر و گرسنگی مجبور به فروش اعضای بدن خود شده اند!

خانواده ها در افغانستان مجبور به فروش اطفال و کلیه های خود هستند زیرا بیش از نیمی از جمعیت در تامین نیازهای اولیه غذایی با مشکلات جدی روبرو هستند!
 قطع کمک های بین المللی به دنبال تسلط طالبان بر کشور و شرایط سخت زمستانی، زندگی میلیون ها نفر را در معرض خطر قرار داده است! در همین حال، باشندگان محلی از کمبود شغل شکایت دارند!
بیکاری، فقر و گرسنگی در افغانستان به سطح هشدار رسیده است و افغان ها چاره ای جز فروش فرزندان و اعضای بدن خود نمی بینند!

توییت ها

مشاهده بیشتر

انفوگرافیک تلفات ماهیانه

اسلایدر تصاویر انستاگرام

اعلامیه ها