جویس مسویا معاون دبیرکل ملل متحد در امور بشری

جویس مسویا معاون دبیرکل ملل متحد در امور بشری

۹ ماه است که به دختران در افغانستان گفته می شود که نمی توانند به مکتب برگردند.
۹ ماه رویاهایی از بین رفت و امیدها به تعویق افتاد.
شما نمی توانید یک کشور را بدون مشارکت کامل زنان و دختران بازسازی کنید!

توییت ها

مشاهده بیشتر

انفوگرافیک تلفات ماهیانه

اسلایدر تصاویر انستاگرام

اعلامیه ها